hypothetical reference digital link (hrdl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference digital link (hrdl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference digital link (hrdl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference digital link (hrdl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference digital link (hrdl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tuyến số chuẩn giả định