hypothetical standard quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical standard quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical standard quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical standard quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical standard quality

    * kinh tế

    phẩm chất, chất lượng tiêu chuẩn giả thiết