hypothetical reference point (hrx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference point (hrx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference point (hrx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference point (hrx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference point (hrx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điểm chuẩn giả định