hypothetical reference link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference link

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự liên lạc giả tưởng