hypothetical reference chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference chain

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuỗi chuẩn gốc giả thiết