hypothetical reference circuit noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference circuit noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference circuit noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference circuit noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference circuit noise

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiếng ồn do mạch giả chuẩn gốc