suppositional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suppositional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suppositional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suppositional.

Từ điển Anh Việt

  • suppositional

    /,sʌpə'ziʃənl/

    * tính từ

    có tính chất giả thuyết, có tính chất ức đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet