crane boring machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane boring machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane boring machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane boring machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane boring machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trục khoan