complex radiation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex radiation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex radiation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex radiation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex radiation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bức xạ phức hợp

    sự bức xạ tổng hợp