chat up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chat up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chat up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chat up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chat up

  talk or behave amorously, without serious intentions

  The guys always try to chat up the new secretaries

  My husband never flirts with other women

  Synonyms: flirt, dally, butterfly, coquet, coquette, romance, philander, mash

  talk to someone with the aim of persuading him

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).