chattels mortgage bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chattels mortgage bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chattels mortgage bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chattels mortgage bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chattels mortgage bond

    * kinh tế

    trái phiếu (công ty) thế chấp động sản