chattels real nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chattels real nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chattels real giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chattels real.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chattels real

    * kinh tế

    chuẩn bất động sản

    tài sản thuê mướn (như quyền về đất đai)