chateaubriand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chateaubriand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chateaubriand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chateaubriand.

Từ điển Anh Việt

  • chateaubriand

    * danh từ

    món bít tết dày

Từ điển Anh Anh - Wordnet