chat forum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chat forum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chat forum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chat forum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chat forum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hội thảo vui