chattel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chattel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chattel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chattel.

Từ điển Anh Việt

 • chattel

  /'tʃætl/

  * danh từ, (thường) số nhiều

  động sản

  chattel mortgage: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cám đồ, sự cược đồ (động sản)

  to be the chatttel of

  là vật sở hữu của (nói về người nô lệ)

  chattel slavery system

  chế đọ chiếm hữu nô lệ

  to go away with all one's goods and chattels

  tếch đi với tất cả đồ tế nhuyễn của riêng tây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chattel

  * kinh tế

  vật tư hữu

  * kỹ thuật

  động sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chattel

  personal as opposed to real property; any tangible movable property (furniture or domestic animals or a car etc)

  Synonyms: personal chattel, movable