average wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average wage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average wage

    * kỹ thuật

    lượng trung bình