average bright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average bright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average bright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average bright.

Từ điển Anh Việt

  • average bright

    (Tech) độ chói trung bình