average current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average current.

Từ điển Anh Việt

  • average current

    (Tech) dòng điện trung bình