average density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average density.

Từ điển Anh Việt

  • average density

    (Tech) mật độ trung bình