average stater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average stater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average stater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average stater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average stater

    * kinh tế

    người tính toán tổn thất