average mark up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average mark up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average mark up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average mark up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average mark up

    * kinh tế

    lãi trung bình

    mức kê lời trung bình