average product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average product.

Từ điển Anh Việt

  • Average product

    (Econ) Sản phẩm bình quân.

    + Tổng sản lượng có được từ việc sử dụng một tập hợp đầu vào chia cho số lượng của bất cứ một loại đầu vào nào được dùng.