average load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average load.

Từ điển Anh Việt

  • average load

    (Tech) tải trung bình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average load

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tải trung bình