average sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average sum

    * kinh tế

    tổng số trung bình