averagely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averagely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averagely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averagely.

Từ điển Anh Việt

  • averagely

    /'ævəridʤli/

    * phó từ

    trung bình