average mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average mark

    * kỹ thuật

    mức trung bình