averager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • averager

    * kinh tế

    người mua giá bình quân