average up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average up

    * kinh tế

    nâng mức bình quân