average speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average speed

    * kỹ thuật

    vận tốc trung bình