average size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average size

    * kinh tế

    quy mô bình quân