average grading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average grading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average grading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average grading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average grading

    * kỹ thuật

    cấp phối trung bình

    cơ khí & công trình:

    thành phần hạt trung bình