average time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average time

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thời gian trung bình