average traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average traffic

    * kỹ thuật

    lưu lượng trung bình