average trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average trend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average trend

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương trung bình