average value theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average value theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average value theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average value theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average value theorem

    * kỹ thuật

    định lý giá trị trung bình