average total cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average total cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average total cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average total cost.

Từ điển Anh Việt

  • Average total cost

    (Econ) Tổng chi phí bình quân

    + Xem AVERAGE COST.