average speed of growth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average speed of growth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average speed of growth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average speed of growth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average speed of growth

    * kinh tế

    tốc độ tăng trưởng bình quân