average revenue product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average revenue product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average revenue product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average revenue product.

Từ điển Anh Việt

  • Average revenue product

    (Econ) Sản phẩm doanh thu bình quân.

    + Sản phẩm doanh thu trung bình của một đầu vào (yếu tố sản xuất) nhân với doanh thu bình quân.