average productivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average productivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average productivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average productivity.

Từ điển Anh Việt

  • Average productivity

    (Econ) Năng suất bình quân.

    + Xem PRODUCTIVITY.