average precipitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average precipitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average precipitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average precipitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average precipitation

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lượng mưa trung bình