average picture level (apl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average picture level (apl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average picture level (apl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average picture level (apl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average picture level (apl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mức ảnh trung bình