average monthly usage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average monthly usage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average monthly usage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average monthly usage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average monthly usage

    * kinh tế

    tiêu hao bình quân hàng tháng