average grain diameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average grain diameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average grain diameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average grain diameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average grain diameter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường kính trung bình của hạt