average fixed costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average fixed costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average fixed costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average fixed costs.

Từ điển Anh Việt

  • Average fixed costs

    (Econ) Chi phí cố định bình quân.

    + Chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản lượng.