average delay time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average delay time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average delay time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average delay time.

Từ điển Anh Việt

  • average delay time

    (Tech) thời gian chậm trễ trung bình