average busy season (abs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average busy season (abs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average busy season (abs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average busy season (abs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average busy season (abs)

    * kỹ thuật

    mùa bận trung bình