average access time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average access time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average access time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average access time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average access time

    * kỹ thuật

    thời gian truy nhập trung bình

    toán & tin:

    thời gian truy cập trung bình