average acceleration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average acceleration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average acceleration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average acceleration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average acceleration

    * kỹ thuật

    gia tốc trung bình