advanced ware memory (awn) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced ware memory (awn) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced ware memory (awn) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced ware memory (awn).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced ware memory (awn)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ nhớ sóng tiên tiến