advanced heading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced heading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced heading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced heading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced heading

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hành lang đi trước